รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้าแบบยืนขับ (รับโหลด 1.0-1.8 ตัน) Reach truck (Electric) [Capacity 1.0-1.8 ton]