พิธีมอบประกาศนียบัตร มาตรฐานระดับสากล ISO9001 : 2015 ISO9001 : 2015 CERTIFIED

 

                บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพระดับสากล ISO9001 : 2015 ในเรื่องการจัดเตรียม การตรวจสอบ และการส่งมอบรถยกที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยจัดพิธีรับมอบประกาศนียบัตร จากสถาบันรับรองมาตรฐาน Bureau Veritas Certification วันที่ 20 ธันวาคม 2562

 

            Bangkok Komatsu Forklift Co., Ltd. has passed the certification of the international quality management system ISO9001: 2015 in the preparation, inspection and delivery of forklift trucks that meet international standards. By holding the certification ceremony from the Bureau Veritas Certification Office on December 20, 2019