งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมโรงสีข้าวสุพรรณบุรี Suphanburi Rice Mill Association's Annual Meeting

               

            งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมโรงสีข้าวสุพรรณบุรี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างกลุ่มสมาชิกโรงสีข้าว เพื่อส่งเสริมและต่อยอดธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นต่อๆไป 

         

          Suphanburi Rice Mill Association's Annual Meeting is the event that has been set up annually. The members will join for a meeting for business improvement and business growth.