กิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งานรถยก Safety Training Activity

           บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้งานรถยกกับลูกค้า ทั้งรถเครื่องยนต์และแบตเตอร์รี่ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการใช้งานจริง และได้ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

          Bangkok Komatsu Forklift Co., Ltd. had an opportunity to provide a product knowledge of engine forklift and battery forklift; especially, in a part of Safety so that the end users would be able to apply it to a real situation. This activity was on Nov 5,2018.