การอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ Training Program of National Standard Skills

 

           เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 ทางโคมัตสุ ได้มีการจัดอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด สาขาที่ทดสอบคือ พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1 ซึ่งจะมีการอบรมและทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
 

 
         On June 12-13, 2018, Komatsu organized the training and testing of the National Standard Skills  by the National  Standard Skill Testing Center of Bangkok Komatsu Forklift Co., Ltd. The subject of the training  is the engine forklift operator  level 1, which will be trained and tested both theoretical and practical to provide the participants more knowledge, expertise and understanding.