งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมโรงสีข้าวสุพรรณบุรี 2561 Suphanburi Rice Mill Association's meeting event