งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมโรงสีข้าวสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 Suphanburi Ricemill Association's Annual Meeting 2023

     

    งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมโรงสีข้าวสุพรรณบุรีประจำปี 2566 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

 

 

The event was held on March 11,2023  at Kasetsart University, Suphanburi Province.