บริจาคปฏิทินเก่า เพื่อเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา Donation of old calendars for the Blind

         

        บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด(BKF) ได้เชิญชวนพนักงานและบริษัทในกลุ่มโคมัตสุฯ ร่วมกันบริจาค"ปฏิทินเก่า" เพื่อเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ทางBKFได้เป็นตัวแทนส่งมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นที่เรียบร้อย

 

 

 

     
       On behalf of Bangkok Komatsu Forklift Co., Ltd.(BKF), we have invited employees and companies in the Komatsu group to donate "old calendars" for the Blind in order to make braille. 
       However, we had received good coorporation in this activity and on the date of February 4th, 2022, BKF as the representative, delivered all old calendars to the Foundation for the Blind in Thailand under the royal patronage of H.M. the Queen completely.