รถฟอร์คลิฟท์เครื่องยนต์ (รับโหลด 20.0-25.0 ตัน) Engine Truck [Capacity 20.0-25.0 ton]