รถฟอร์คลิฟท์เครื่องยนต์ (รับโหลด 10.0-16.0 ตัน) Engine Truck [Capacity 10.0-16.0 ton]