รถฟอร์คลิฟท์เครื่องยนต์ (รับโหลด 6.0-8.0 ตัน) Engine Truck [Capacity 6.0-8.0 ton]