รถฟอร์คลิฟท์เครื่องยนต์ (รับโหลด 3.5-5.0 ตัน) Engine Truck [Capacity 3.5-5.0 ton]