FB25/30-12 Series FB25/30-12 Series

          FB25/30-12 เป็นรถยกที่ได้มีการพัฒนาระบบกันน้ำ กันฝุ่นละออง และ ประหยัดพลังงาน ซึ่งจะสามารถช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี สำหรับการต้องการใช้งานในพื้นที่ที่กว้างขวาง และนอกเหนือจากนี้ ฟอร์คลิฟท์รุ่นนี้ยังมี KOMTRAX ซึ่งจะสามารถช่วยในการติดตามข้อมูลต่างๆของรถยกได้

 

           FB25/30-12 Series has been proven as the water-resistant, dustproof and energy-saving electric forklift truck that fulfills customer's needs for wider range of job sites. Moreover, it also has the KOMTRAX which is used as a machine tracking system to follow up any status of the trucks.
 

ประหยัดค่าใช้จ่าย และ รักษาสิ่งแวดล้อม

         สามารถประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 20% เมื่อมีการใช้งานเป็นเวลานาน

ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ

         มีเสถียรภาพในการใช้งานและมีความน่าเชื่อถือสูง สำหรับการใช้งานภายนอก หรือบนพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองเยอะๆ

ระบบข้อมูลสารสนเทศ (ICT)

         สามารถติดตั้งข้อมูลได้ง่าย และสามารถอ่านจอภาพได้ง่ายเช่นกัน ซึ่งต้องให้ผู้ที่ดำเนินการคอยแจ้งเรื่องสถานะของฟอร์คลิฟท์อยู่เรื่อยๆ

สามารถป้องกันน้ำและป้องกันฝุ่นได้

         FB25/30-12 มีมาตรฐานป้องกันน้ำระดับ IPx4 ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งานได้ว่าจะไม่เกิดปัญหาขึ้นอย่างแน่นอน แม้จะต้องขับผ่านพื้นที่เปียกน้ำ หรือพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองมากๆ

 

Economy & Ecology

          Max 20% energy-saving contributes to extended operating hours

Safety & Reliability

          Excellent reliability and enhanced stability Optimum for outdoor usages or on dusty job sites

ICT (Information Technology)

          Easy to locate information and simple to read screens, keep the operator informed of machine status

Water-resistant, Dustproof Motor and Controller

          The  FB25/30-12 meets the IPx4 waterproof standard. The improved dustproofing and water proofing features realized excellent reliability even in wet water when washing the truck using hose water, or dusty job sites.