รถฟอร์คลิฟท์เครื่องยนต์ (รับโหลด 1.5-3.5 ตัน) Engine Truck [Capacity 1.5-3.5 ton]